Skip to content

Etický kodex

Naše hlavní zásady: morální, etické a právně bezvadné jednání

Etický kodex PORRu slouží jako podklad pro všechna jednání a rozhodnutí v rámci podniku. Je základem pro morální, etické a právně bezvadné chování všech zaměstnanců, má předcházet chybám a zároveň podporovat dodržování hodnot a principů. Zásady koncernu PORR a jeho zaměstnanců jsou u nás zakotveny stejně pevně jako dodržování pracovněprávních předpisů.

Dodržování zákonů

Při všech obchodních jednáních a rozhodnutích se striktně dodržují a respektují platné zákony, předpisy, směrnice, standardy a zvyklosti zemí, ve kterých je PORR činný.

Společenská a sociální angažovanost

PORR podporuje vybrané organizace a instituce s humanitárním, společenským, obecně prospěšným, vzdělávacím nebo kulturním cílem.   

Vzdělání a další rozvoj

Podstatným těžištěm PORRu je vzdělávání a další rozvoj zaměstnanců s cílem zakotvit ve společnosti všeobecné porozumění a odpovídající způsob chování jak v oblasti orientace na zákazníka, povědomí o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce, tak i povědomí o sociální odpovědnosti našeho podniku vůči společnosti.    

Respektování základních práv

PORR nikdy netoleruje diskriminaci v žádné její podobě a podporuje rovné příležitosti a stejné zacházení, bez ohledu na barvu pleti, národnost, sociální původ, jakékoli postižení, sexuální orientaci, politické nebo náboženské přesvědčení jakož i pohlaví a věk. Osobní důstojnost, soukromí a osobní práva každého jedince jsou respektována a jsou nedotknutelná. Ponižující zacházení s pracovníky, například psychickým nátlakem, sexuálním obtěžováním nebo podobnými způsoby, nebude tolerováno. 

Podplácení a korupce

PORR bojuje proti každé formě korupce, podplácení a přijímání darů. Všem zaměstnancům je přísně zakázáno jak přímé, tak i nepřímé nabízení a přijímání výhod, pokud by tím měly být ovlivněny obchodní transakce nedovoleným způsobem nebo by tím mohl byť jen vzniknout takový dojem.  

Čestná konkurence

Dodržování transparentního a čestného chování na trhu má pro PORR nejvyšší prioritu. Omezování volné konkurence a porušování konkurenčního a protikartelového prostředí není PORRu vlastní a je to neslučitelné s podnikovou filosofií a kulturou. 

Jednání orientované na zákazníka

Jednání PORRu je orientované na zákazníka. Pod obsáhlým pojmem kvalita rozumí PORR kvalitu provedení (projektu, produktu nebo služby), dodržování termínů, flexibilitu, jakož i naplnění technických a ekonomických cílů. PORR chce u zákazníků dosáhnout prostřednictvím svých aktivit vysoké míry užitku a spokojenosti. 

Obchodní partneři

PORR dbá také při výběru svých obchodních partnerů, dodavatelů atd. na dodržování zásad stanovených v tomto etickém kodexu, aby bylo možno zajistit jejich bezvadné a komplexní dodržování v rámci celého provozu koncernu.    

Ochrana životního prostředí

PORR zohledňuje při svých obchodních rozhodnutích a při hospodaření se svými zdroji a svou infrastrukturou všechny aspekty otázek životního prostředí a sociální otázky. PORR usiluje, aby minimalizoval zatížení životního prostředí a kontinuálně vylepšoval ochranu životního prostředí.    

Bezpečnost a zdraví

PORR se stará o bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Toto předpokládá striktní dodržování bezpečnostních předpisů a praktik. Systematické sledování a odpovědné chování v nebezpečných situacích – nebo přímo vyvarování se úrazům na stavbách – posilují vědomí pracovníků o bezpečnosti práce a zesilují preventivní účinky opatření k vyvarování se úrazům. 

Management rizik

PORR podporuje jednotným a transparentním managementem rizik vnímavost vůči strategickým a operativním rizikům. Přispívá tím k jejich včasnému rozpoznání. Znalost a zvládnutí všech rizik (výkonnostních a finančně-právních jako i rizik spojených se životním prostředím a bezpečností) je nejvyšším cílem uvědomělého managementu rizik.