Skip to content
Informace pro tisk

Zpráva společnosti PORR za 3. čtvrtletí 2020 Hospodářský výsledek společnosti PORR negativně ovlivnil COVID-19

[Translate to Czech:] © Wolfgang Gollmayer

  • Upravené zakázkové krytí1 vzrostlo na 6,8 mld. eur
  • Objem výroby dosáhl 3,8 mld. eur
  • Záporný hospodářskývýsledek (EBT) za 3. čtvrtletí -62,4 mil. eur
  • Pozitivní prognóza na rok 2021

 

Vídeň, 26.11.2020 – Druhý největší stavební koncern v Rakousku, společnost PORR s téměř 20 000 zaměstnancipůsobící v 9 zemích, letos dosáhne objemu výroby překračujícího 3,8 mld. eur. Pandemie viru COVID 19 má zásadní vliv na podnikatelskou činnost koncernu PORR a v důsledkupřehodnoceníprojektů dosáhl hospodářský výsledek předzdaněním za prvních devětměsíců záporné hodnoty 62,4 mil. eur. Upravené zakázkové krytí se i nadále udrželo na velmi vysoké úrovni. Hospodářský výsledek předzdaněním v roce 2020 očekáváme v rozmezí od -45 až -55 mil. eur.

Karl-Heinz Strauss, CEO koncernu PORR: „K propadu objemu naší výroby došlo v přímé i nepřímé souvislosti s virem COVID 19, např. v důsledku narušování a přerušení výroby, omezení možnosti cestovat, lokálních lockdownů,výpadků subdodávek, vícenákladů, které nelze přeúčtovat, zvýšených nákladů na hygienická a bezpečnostníopatření a časového posunu projektů, které na jedné stranězpůsobilyznačný pokles plánovaného hospodářského výsledku za tento rok. Na druhé straně jsme provedli komplexní přehodnocení všech projektů a požadavků. Úpravy proběhlypředevším v oblasti inženýrských staveb v Německu, ve výstavbětunelůa v jednotlivých projektech ve většině zemí.“

Hospodářský výsledek a zakázkové krytí

Za prvních devětměsíců roku 2020 dosáhla společnost PORR objemu výroby ve výši 3,8 mld. eur, což znamená pokles o 7,4 %. Rakousko a Německozůstávají i nadále nejdůležitějšími domácími trhy společnosti PORR se 70 % podílem na celkovém objemu produkce. Výnosy z obratu zaznamenaly v důsledkunepřiměřeného poklesu výkonnosti produkce ve sdruženích a projektech, které nejsou zahrnuty do obratu, realizovaných společnostmi se zahraničníúčastí, menší pokles o 4,4 % na 3,4 mld. eur. Výsledek předzdaněním se pohyboval ve výši -62,4 mil. eur a kromědůsledků souvisejících s COVID-19 se v něm odráží i přehodnoceníprojektů.

Upravené zakázkové krytí1 k září 2020 dosáhlo částky 6,8 mld. eur, i nadále je na velmi vysoké úrovni a udržuje si svoji hodnotu. Souhrn přijatých objednávek činí 4,0 mld. euro a snížil se o 6,9 %. Největší zakázku za vykazované období získal PORR v Německu.V Erlangenu vznikne vysoce moderní výrobní hala pro společnost Siemens Healthineers na výrobu zdravotnických komponentů.Kromě toho budou projekty na výstavbu tunelů Stuttgart 21 a tunelu Koralmtunnel vybaveny patentovaným systémem společnostiPORR s názvem PORR-Slab-Track-System.

Zlepšení kapitálové struktury v roce 2020 oproti roku 2019/strong>

K rozhodnému dni 30. září 2020 činilbilanční úhrn společnosti PORR 3,7 mld. eur a ve srovnání s koncem roku 2019 se zvýšil o 1,5 %. Hodnota vlastního kapitálu vzrostla na 650 mil. eur, čímž došlo k navýšení podílu vlastního kapitálu na 17,5 % (k 31. prosinci 2019: 16,4 %).

DV průběhu letošního roku se podařiloznačně snížit hodnotu čistého dluhu, která dosáhla 434 mil. eur. Likvidní prostředky dosahovaly v rozhodný den 30. září 2020 částky 417 mil. eur a pohybovaly se podstatně nad úrovní loňského roku (30. září 2019: 187 mil. eur).

Pozitivní prognóza na rok 2021

Představenstvopočítá v roce 2020 s objemem výroby 5 mld. eur a záporným hospodářským výsledkem v rozsahu -45 až -55 mil. eur. Ve srovnání s loňským rokem dojde k poslednímu dni v roce 2020 k dalšímu zlepšení čistého dluhu. Podíl vlastního kapitálu ke konci roku 2020 zůstane zachován na úrovni pololetí 2020 a dosáhne podstatně vyšších hodnot, než v roce 2019. Solidní úroveň hotovosti poskytuje společnosti PORR stabilní základnu. Díky svým silným regionálním kořenům má koncern PORR, jako průkopník v oblasti technologií a jako generální dodavatel na svých trzích velice dobrou pozici.

V roce 2021 představenstvopředpokládá, že objem výroby dosáhne 5,3 – 5,5 mld. eur a bude dosaženo kladného hospodářskéhovýsledku s marží EBT ve výši +1,3 – +1,5 %. Tato prognóza vychází z předpokladu, že budou překonány negativní vlivy pandemie. Cíle, které si koncern PORR stanovil letos na jaře pro rok 2020 tak budou dosaženy o rok později.

Program transformace PORR 2025

„Program PORR 2025 je největším programem transformace v celé historii PORRu,“ sdělil Karl-Heinz Strauss, CEO koncernu PORR.

Program transformace PORRu do roku 2025 zvyšuje koncentraci na silné stránky koncernu PORR, na růst efektivity a optimalizaci organizační struktury. Struktura řízení bude zeštíhlena, obchodní model intenzifikován, a kromě toho proběhne selektivní úprava portfolia. Očekává se, že reorganizace správních úsekůpřinese od roku 2022 trvalou úsporu nákladů ve výši 40 – 50 mil. eur.

1 Zakázkové krytí, jak je vykazuje zpráva za 3. čtvrtletí se pohybuje ve výši 7 .324 mil. eur. Upravené zakázkové krytí dosáhlo ke dni 30.09.2020 výše 6 815 mil. eur. (30.9.2019: 6 640 mil. eur), do této částky nebyla zahrnuta hodnota těchto zakázek: projekt tunelu H51 Pfons-Brenner a projekt most přes Rýn na dálnici A1 v Leverkusennu (A1 Rheinbrücke Leverkusen).

 

Všechna data a fakta v kostce

Klíčové ukazatele (v mil. eur) 1–9/2020 % ∆ 1–9/2019
Objem výroby1 3.778 -7,4 % 4.080
Zakázkové krytí2 7.324 -0,5 % 7.358
Přijaté zakázky 4.037 -6,9 % 4.338
Obrat 3.365,9 -4,4 % 3.519,8
EBITDA 74,3 -49,1 % 146,0
EBT -62,4 <-100,0 % 14,4
Hospodářský výsledek za období -46,8 <-100,0 % 9,8
Průměrnýpočetzaměstnanců 20.068 2,2 % 19.644

Bilance a finanční ukazatele (v mil. eur)

30.9.2020

% ∆

31.12.2019
Bilanční úhrn 3.721 1,5 % 3.665
Vlastní kapitál 650 8,5 % 599
Podíl vlastního kapitálu 17,5 % 1,1 PP 16,4 %
Dluh netto 434 25,6 % 346

Objem výroby odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, kotovaných, nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.
2 Zakázkové krytí je upraveno o hodnoty zakázek, souvisejících s projektem H51 Pfons - Brenner a A1 Most přes Rýn v Leverkusenu, hodnota zakázkového krytí tedy činí ke dni 30.09.2020 částku 6 815 mil. eur (30.9.2019: 6 640 mil. eur).

Klíčové údaje byly zaokrouhleny, aby byla zachována celková hodnota. Relativní změny (v procentech) byly vypočteny z přesných hodnot.

Zpráva o hospodaření k je k dispozici ke stažení na PORR Newsroom. Zprávu o hospodaření ve 3. čtvrtletí 2020 si můžete stáhnout zde.

S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626-1001
comms@porr-group.com

Andreas Sauer
CFO
PORR AG
T +43 50 626-1007
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Koncernová mluvčí
Vedoucí oddělení podnikové komunikace, vztahů s investory a trvale udržitelného rozvoje 
PORR AG
T +43 50 626-1763
ir@porr-group.com

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.

Kontakt
Jana Mašínová Tisková mluvčí