Skip to content
Informace pro tisk

Solidní úroveň zakázkového krytí, hospodářský výsledek ovlivnila pandemie COVID-19

© Wolfgang Gollmayer

  • Vliv pandemie koronaviru na objem výroby a hospodářský výsledek
  • Historicky nejvyšší úroveň zakázkového krytí ve výši 7,6 mld. eur
  • Přesměrování a urychlení transformace koncernu PORR do roku 2025
  • Nejistota roku 2020 trvá, dlouhodobě pozitivní trend však zůstal zachován

 

Vídeň, 26.08.2020 – Přetrvávající pandemie koronaviru ovlivnila jak hospodářský výsledek (2,3 mld. eur), tak
EBT (-26,6 mil. eur.), což vedlo k poklesu ve srovnání s loňským rokem. Kolem 95 % objemu výroby bylo dosaženo na sedmi stabilních domácích evropských trzích. V prvním pololetí roku 2020 bylo dosaženo rekordní úrovně zakázkového krytí ve výši 7,6 mld. eur. Přispěla k tomu dobrá pozice společnosti PORR na domácích trzích a výhodou bylo i její silné zastoupení na trhu.

„Ve druhém pololetí roku 2020 nás zasáhly důsledky koronavirové krize – došlo ke znatelnému poklesu objemu výroby i hospodářského výsledku. Velice pozitivní je historicky nejvyšší zakázkové krytí, které nám poskytuje spolehlivý základ. Proto bude možné urychlit již zahájenou transformaci PORR 2025, zaměřenou na zlepšení konkurenceschopnosti koncernu“, uvedl Karl-Heinz Strauss, CEO koncernu PORR. „Tuto výzvu pokládáme zároveň za šanci pokračovat v naší orientaci na růst na našich domácích trzích.“

Nová východiska s COVID-19

Objem výroby koncernu PORR za první pololetí 2020 ve výši 2 273 mil. eur byl zhruba o 9,0 % nižší, než hodnota z loňského roku. Pokles objemu výroby ovlivnilo dokončení velkých projektů, následky pozastavení staveb, omezení možnosti cestovat a restrikce spojené s COVID-19. Vzhledem k tomu, že 70 % provedených prací a dodávek bylo realizováno v Rakousku a v Německu, patří i nadále tyto dva trhy pro koncern PORR k nejdůležitějším. Výnosy z obratu poklesly o 5,1 %, ze 110,4 mil. eur na 2 071,2 mil. eur, což je důsledek menšího podílu projektů realizovaných v rámci sdružení a společností se zahraniční účastí (joint venture). Hospodářský výsledek před zdaněním poklesl především následkem negativních vlivů pandemie koronaviru na částku ve výši 26,6 mil. eur. Koronavirová opatření, jako zkrácení pracovní doby „Kurzarbeit“, nedokážou kompenzovat ani zastavení investic a výdajů a z toho vyplývajících nákladů, ani důsledky dodržování podmínek proti šíření COVID-19, především přechodné zastavení a omezení výkonnosti staveb.

Zakázkové krytí dosáhlo rekordní hodnoty a dosáhlo částky  7 604 mil. eur. Společnost PORR i nadále důsledně vybírá projekty k realizaci na domácích trzích. Zakázkové krytí v prvním pololetí roku 2020 dosáhlo hodnoty 2 812 mil. eur, a i přes pokles o 6,2 % se udrželo na vysoké úrovni. Opět nám byly uděleny zakázky na realizaci zajímavých projektů, kromě jiného na rozšíření terminálu na tekutý zemní plyn Lecha Kaczyńského umístěného na pomezí pevniny a moře. Tento technicky velmi náročný projekt v oblasti energetiky bude realizován na polském pobřeží Baltského moře. V oblasti výstavby infrastruktury získal PORR kromě jiného zakázku na projekt realizaci výstavby dálničních úseků S16 a S1 v Polsku. Kromě projektu Stuttgart 21 a rozšíření železniční infrastruktury o tunel Koralm získal PORR další dva velké projekty na výstavbu pevné jízdní dráhy pro železniční dopravu. V oboru pozemních staveb si PORR projektem „The Marks“ zajistil největší zakázku na bytovou výstavbu ve Vídni za posledních 15 let. Do začátku roku 2023 vybuduje jednu ze tří výškových obytných domů s přibližně 490 bytovými jednotkami.

Struktura kapitálu

K rozhodnému dni 30. června 2020 dosahovala bilanční částka 3 692 mil. eur. Pohybovala se o 0,7 % nad částkou, uvedenou k poslednímu dni roku 2019. Počátkem února 2020 byla úspěšně vydána hybridní obligace s úrokem 5,375 % ve finančním objemu 150 mil. eur, a zároveň se uskutečnil úspěšný odkup starého hybridního dluhopisu ve výši 25,7 mil. eur. Hodnota vlastního kapitálu stoupla o 13,5 % na částku 680 mil. eur. Poměr vlastního kapitálu vzrostl o 2,0 procentního bodu na 18,4 %.

V souvislosti pandemií COVID-19 byl zaveden katalog opatření, zahrnující mimo jiné snížení investic na minimální potřebnou míru. Kromě toho jsme v důsledku zlepšení správy výrobního kapitálu (Working-Capital-Management) dosáhli v meziročním srovnání zásadního snížení čistého dluhu na 470 mil. eur (k 30. červnu 2019 to bylo 830 mil. eur), který typicky pro náš obor podnikání a v důsledku sezónních vlivů naproti tomu vzrostl k poslednímu dni v loňském roce o 35,9 %. Zároveň se nám podařilo úspěšně zajistit likviditu: k 30. červnu 2020 dosahovala výše likvidních prostředků přibližně 438 mil. eur.

Opatření PORR 2025

Na podzim roku 2019 zahájený program transformace PORR 2025 zavádí ve společnosti PORR strukturální změny v oboru stavebnictví. Pandemie koronaviru však prokázala, že stávající struktury a procesy musí být upraveny ještě rychleji a důkladněji, a kromě toho je potřeba posílit zavedená opatření na zvýšení efektivity. Znamená to urychlení a koncentraci na řešení různých témat v podniku. PORR zároveň ještě uspíší řešení záležitostí růstu a digitálních technologií, aby byl dobře připraven na budoucnost.

Cíle roku 2020

Ve druhém pololetí 2020 postihne rozšíření pandemie COVID-19 hospodářství ještě silněji než v první polovině roku. Společnost PORR již zavedla mnohá opatření, jako např. zkrácené pracovní úvazky „Kurzarbeit“, krácení dovolené, cílené pozastavení investic a náboru nových pracovníků a dobrovolné zřeknutí se části platů ze strany managementu, aby zvládla krizi a zajistila likviditu. Obecně právě nyní probíhá na většině staveb v Rakousku jednání o kompenzaci nákladů vyvolaných koronavirem. Na ostatních trzích se sice zrušily penalizace, resp. pokuty za prodlení, avšak následné náklady způsobené pandemií COVID-19 musíme nést s odkazem na vyšší moc sami.

Jaké důsledky bude mít tato dosud ojedinělá a výjimečná situace na ekonomický růst v jednotlivých zemích a na stavebnictví však zatím nelze předvídat. Na základě předložených hypotéz předpokládá představenstvo, že prognóza objemu výroby na rok 2020 by se měla pohybovat lehce nad hranicí 5 miliard eur. Vzhledem k trvající nejistotě v oblasti hospodářského vývoje, není v tomto okamžiku možné vyhodnotit, ani upravit ekonomické cíle pro rok 2020.

Všechna data a fakta v kostce

Klíčové ukazatele (mil. eur) 1–6/2020 % ∆ 1–6/2019
Objem výroby1 2.273 -9,0 % 2.497
Zakázkové krytí 7.604 0,1 % 7.600
Přijaté zakázky 2.812 -6,2 % 2.997
Obrat 2.071,2 -5,1 % 2.181,6
EBITDA 65,8 -31,0 % 95,4
EBT -26,6 < -100,0 % 8,2
Hosp. výsledek za období -22,7 < -100,0 % 6,0
Průměrný počet zaměstnaných 19.658 1,6 % 19.339

Bilance a finanční ukazatele (mil. eur)

30.06.2020

% ∆

31.12.2019
Bilanční úhrn 3.692 0,7 % 3.665
Vlastní kapitál 680 13,5 % 599
Podíl vlastního kapitálu 18,4 % 2,0 PP 16,4 %
Dluh netto 470 35,9 % 346

1 Objem výroby odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, které jsou součástí vlastního kapitálu, ve kterých má koncern podíl nebo podřízených společností) v souladu s výší podílu koncernu PORR AG.
Částky uvedené v ukazatelích jsou zaokrouhlené. Absolutní změny jsou počítány ze zaokrouhlených hodnot, elativní změny (v procentech) jsou vypočteny z přesných hodnot.

Pololetní zprávu za rok 2020 si můžete stáhnout zde.

S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626-1001
comms@porr-group.com

Andreas Sauer
CFO
PORR AG
T +43 50 626-1007
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Koncernová mluvčí
Vedoucí oddělení podnikové komunikace,
vztahů s investory a trvale udržitelného rozvoje
PORR AG
T +43 50 626-1763
ir@porr-group.com

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.

Kontakt
Jana Mašínová Tisková mluvčí