Skip to content
Informace pro tisk

PORR zahajuje program zpětného odkupu akcií

Vídeň, 03.10.2022 - Program odkupu akcií společnosti PORR AG zahrnuje akcie v maximální výši 2 % základního kapitálu (785 565 akcií). Tento krok umožňuje společnosti PORR vypracovat ambiciózní dlouhodobý motivační plán (LTIP) s cílem posílit obchodní pozici vedení a sladit ji více s cíli akcionářů.

"Zapojení manažerů do úspěchu společnosti je nezbytné," říká CEO společnosti PORR Karl-Heinz Strauss. "Díky dlouhodobému opčnímu programu můžeme podpořit kulturu na burze a z manažerů udělat podnikatele." 

Představenstvo společnosti PORR AG ("PORR" nebo "Společnost") dnes v souladu s pověřovacím usnesením 142. řádné valné hromady ze dne 17. června 2022 rozhodlo o zahájení programu zpětného odkupu akcií za účelem neobchodního nabytí podle § 65 odst. 1 bod 8 rakouského zákona o akciových společnostech (AktG), a to pravděpodobně v období od 7. října 2022 (včetně. V této souvislosti bude nakoupeno až 785 565 vlastních akcií společnosti PORR AG nebo až 2 % základního kapitálu společnosti za cenu v rozmezí od 1,00 EUR až po horní hranici, která bude maximálně o 10 % vyšší než průměrná nevážená závěrečná cena za deset obchodních dnů předcházejících odkupu. Maximální výdaj pro tento účel činí 10 milionů EUR.
 

Zpětný odkup prostřednictvím vídeňské burzy

Odkup se uskuteční výhradně na vídeňské burze  prostřednictvím mnohostranných obchodních systémů a má sloužit ke všem účelům přípustným podle § 65 odst. 1 č. 8 rakouského zákona o akciových společnostech (AktG) – tedy i naplnění případných budoucích programů účasti zaměstnaneckých akcií společnosti PORR. Zpětný odkup nemá žádný vliv na kótování akcií společnosti PORR AG na burze.

Realizací odkupu akcií byla pověřena úvěrová instituce, která musí přijmout rozhodnutí o načasování odkupu akcií nezávisle na společnosti PORR AG a bez jejího vlivu a musí dodržet podmínky pro obchodování stanovené v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1052 ze dne 8. března 2016.
 

Podrobnosti a podmínky program zpětného odkupu akcií:

1. Datum rozhodnutí valné hromady o pověření:

Usnesení řádné valné hromady podle § 65 odst. 1 bodů 4 a 8 a bodů 1a a 1b rakouského zákona o akciových společnostech ze 142. řádné valné hromady konané dne 17. června 2022.

2.

Datum a způsob uveřejnění usnesení valné hromady:

Usnesení řádné valné hromady bylo dne 17. června 2022 zveřejněno prostřednictvím elektronicky provozovaného systému šíření informací podle § 119 odst. 7 a 9 rakouského burzovního zákona z roku 2018 ve spojení s § 2 rakouského nařízení o uveřejňování informací z roku 2018.
3. Zahájení a předpokládaná doba trvání programu odkupu: Program odkupu bude zahájen 7. října 2022 (včetně) a předpokládá se, že bude probíhat pravděpodobně do 30. června 2023.
4. Druh akcií: Program odkupu se týká kusových akcií na doručitele společnosti PORR AG (ISIN AT0000609607).
5. Předpokládaný maximální objem odkupu: Odkoupeno má být až 785 565 akcií (což odpovídá až cca 2 % základního kapitálu společnosti).
6. Maximum and minimum amount to be paid per share: V souladu s pověřovacím usnesením valné hromady a prováděcím usnesením představenstva nesmí být protiplnění za zpětný odkup nižší než 1,00 EUR (dolní cenový limit) a nesmí být vyšší než 10 % nad průměrnou neváženou závěrečnou cenou na burze za deset obchodních dnů předcházejících zpětnému odkupu. Maximální cena za nabytí akcií v rámci programu zpětného odkupu akcií je 10 milionů EUR.
7. Druh a účel odkupu: Odkup se uskuteční výhradně na burze cenných papírů a prostřednictvím mnohostranných obchodních systémů a bude sloužit k jakémukoliv účelu, který připouští § 65 odst. 1 bod 8 zákona o akciových společnostech, včetně obsluhy případných budoucích programů účasti zaměstnanců.
8. Jakékoli dopady programu zpětného odkupu na kótování akcií Společnosti na burze: žádné: Žádné.
9. Počet a přidělení opcí na akcie, které mají být uděleny nebo již byly uděleny zaměstnancům, vedoucím pracovníkům a jednotlivým členům představenstva společnosti nebo přidružené společnosti: Společnost ani přidružená společnost v současné době neprovozují opční program (společnost si však vyhradila možnost zavedení budoucího programu zaměstnaneckých akcií).

 

Společnost PORR AG upozorňuje v souladu s § 5 odst. 4 nařízení o zveřejňování informací z roku 2018 (dále jen "DVO"), že informace, které mají být zveřejněny podle § 7 DVO ohledně transakcí provedených v rámci tohoto programu odkupu akcií, jakož i změny programu odkupu akcií, které mají být zveřejněny podle § 6 DVO, jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti PORR AG ( www.porr-group.com) v sekci „Investor Relations“ (https://porr-group.com/investor-relations/porr-aktie/corporate-actions).
 

S Vašimi dotazy se, prosím, obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Company spokesperson
PORR AG
T +43 50 626 1763
comms@porr-group.com

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.