Skip to content
Informace pro tisk

Vzestupný, pozitivní trend společnosti PORR v roce 2021, nejvyšší zakázkové krytí za celou historii podniku

  • Nejvyšší zakázkové krytí ve výši 7,1 mld. eur (+12,2 %)
  • Objem výroby v roce 2020 dosáhl 5,2 mld. eur
  • Navzdory poklesu hospodářského výsledku v kovidovém roce 2020 ve výši -51,0 mil. eur jsme dosáhli posílení bilanční struktury
     

Vídeň, 26.04.2021 – Druhý největší stavební koncern v Rakousku, společnost PORR se svými přibližně 20 000 zaměstnanci v 9 zemích, dosáhl v roce 2020 objemu výroby ve výši 5,2 mld. eur. Značná omezení způsobená pandemií COVID-19 a přehodnocení projektů vedly k zápornému hospodářskému výsledku před zdaněním ve výši 51 mil. eur. Upravená hodnota zakázkového krytí1 dosáhla 7,1 mld. eur a překročila tak o 12,2 % nejvyšší hodnotu v historii společnosti.

„Uplynulý hospodářský rok byl pro nás ve všech ohledech velkou výzvou, na kterou společnost PORR zareagovala velmi rychle a rázně,“ říká Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR. „Abychom zajistili provoz na stavbách, vytvořili jsme dokonalou infrastrukturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V rámci našeho programu transformace PORR 2025 jsme již zaznamenali konkrétní pokroky v oblasti organizace, nákladů a efektivity. Proto můžeme s nadějí vykročit do roku 2021.“

Výsledky odpovídající očekáváním, stabilita díky zakázkovému krytí

Společnost PORR dosáhla v uplynulém hospodářském roce objemu výroby ve výši 5,2 mld. eur. Pokles o 6,9 % způsobilo především dočasné pozastavení staveb v Rakousku a opatření, zavedená v důsledku pandemie COVID-19. Kromě přerušení výroby a provozních překážek došlo na všech trzích k časovému posunu při realizaci projektů, následkem omezení možnosti cestování, lokálních lockdownů a výpadků výroby u našich subdodavatelů. S celkovým podílem 71% patří i nadále k nejdůležitějším trhům společnosti PORR Rakousko a Německo. Společnost PORR uzavřela loňské hospodaření se záporným hospodářským výsledkem před zdaněním (EBT) ve výši 51,0 mil. eur, ve kterém je kromě nákladů, souvisejících s pandemií COVID-19 zohledněno rovněž přehodnocení projektů.

Zvláště potěšitelná je výše zakázkového krytí, která i přes vzniklou krizi vzrostla o 12,2 %, po úpravě na 7,1 mld. eur, čímž dosáhla nejvyšší hodnoty všech dob. Díky důslednému uplatňování strategie inteligentního růstu máme naplněno zakázkové krytí výnosnými projekty z oblasti pozemního stavitelství, inženýrských staveb i výstavby infrastruktury. Speciální divize Slab Track Austria připravuje v rámci společnosti PORR mimo jiné projekt tunelu „Koralmtunnel“ v Rakousku a německého tunelu „Fildertunnel“, který je součástí projektu Stuttgart 21. V Polsku buduje PORR „LNG Terminal Lech Kaczyński“, jeden z největších energetických projektů v zemi.

Bytová výstavba v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku se i nadále vyznačuje dynamickým růstem. Společnost PORR získala další zakázky na realizaci projektů velkého rozsahu, mezi které patří objekt Q-Tower, který je součástí projektu THE MARKS ve Vídni a projekt „Parkstadt Karlshorst“ v Berlíně. Díky zakázkám na nová technologická centra společností BMW Group, Siemens Healthineers a Heraeus dokázala společnost PORR ještě více upevnit svou dlouhodobě silnou pozici v oblasti průmyslové výstavby v Německu.

Zlepšení kapitálové struktury

K rozhodnému dni 31. prosince 2020 společnost PORR značně zlepšila svou bilanční strukturu. Bilanční úhrn dosáhl výše 3,5 mld. eur. Společnost dosáhla značného snížení výše pohledávek za dodávky a služby o 10,0 %. Zároveň došlo ke snížení závazků za dodávky a služby o 14,6 %. Důsledným managementem likvidních prostředků bylo možné udržet stav likvidních prostředků na vysoké úrovni loňského roku - ve výši 583 mil.

K rozhodnému dni došlo k významnému snížení čistého dluhu o 60,5 % na částku 137 mil. eur, a to díky managementu provozního kapitálu (Working-Capital-Management) a opatřením aplikovaným v kapitálové struktuře. Rovněž došlo i přes záporný hospodářský výsledek ke zlepšení podílu vlastního kapitálu, a to o 2,1 procentního bodu na 18,5 %.

Koncern PORR AG nevykázal v hospodářském roce 2020 žádný bilanční zisk, proto představenstvo a dozorčí rada valné hromadě nepředloží k odsouhlasení žádný návrh na výplatu dividend. To však nic nemění na politice společnosti PORR v oblasti dividend z bilančního zisku, na jejímž základě bude v případě pozitivního výsledku nadále vyplácen podíl ve výši 30% až 50%.

Vynikající výsledky v oblasti trvalé udržitelnosti

Strategickým zaměřením společnosti PORR je trvale udržitelný rozvoj a udržitelné stavebnictví. V průběhu hospodářského roku 2020 společnost PORR nadále rozšiřovala svou vysokou angažovanost v oblasti trvale udržitelného rozvoje. To se odrazilo na četných oceněních a nejlepších hodnoceních Top-ESG-Ratings. Kromě propůjčení ceny Energy Globe Austria Awards a opětovného ocenění Diversity Leader ve Financial Times, získala společnost PORR zlatý status v EcoVadis a kromě toho znovu potvrdila své nadprůměrně vysoké hodnocení AA-Rating ze strany MSCI ESG.

Jsme připraveni na očkování

Společnosti PORR se díky komplexní testovací strategii a hygienickým opatřením téměř podařilo eliminovat infekci v podniku. Zřídili jsme interní horkou linku „COVID-Hotline“, nasadili krizový tým, který je k dispozici 24 hodin denně, provádíme trasování, poskytujeme krizové poradenství, zklidňujeme situaci a zorganizovali jsme interní podnikové testovací místo. Zároveň zajišťujeme co nejvyšší standard bezpečnosti. Jakmile nám vláda poskytne očkovací látky, společnost PORR plynule rozšíří svoji testovací strategii o očkování. S již existující infrastrukturou může společnost PORR neprodleně zahájit plošné očkování.

Program transformace „PORR 2025“

Pro program transformace do roku 2025 stanovila společnost PORR jasné a dosažitelné cíle. Urychlením transformace již bylo dosaženo prvních zřejmých úspěchů v oblasti organizace, úspory nákladů a efektivity. Od roku 2022 čeká společnost PORR trvalá úspora nákladů ve výši 40 až 50 mil. eur. Beze změny se bude pokračovat v řešení otázek dalšího růstu a digitálních technologií, aby byla společnost PORR připravena na budoucí výzvy. Cílem zůstává jak posílení schopnosti docílit výnos, tak trvalé posílení pozice společnosti PORR na trhu, především na domovských trzích.

Prognóza na rok 2021

Růstové faktory ve stavebnictví zůstaly neporušené, a během krize dokonce posílily. Představenstvo společnosti plánuje na rok 2021 objem výroby ve výši 5,3 až 5,5 mld. eur a předpokládá kladný hospodářský výsledek s marží EBT ve výši +1,3 % až +1,5 %. Představenstvo s optimismem předpokládá, že zavedená opatření zvýší schopnost společnosti docílit výnos a s ohledem na trvale udržitelný rozvoj navázat na úroveň před vypuknutím koronavirové pandemie. Tato prognóza vychází z předpokladu, že během první poloviny roku 2021 se z větší části podaří překonat negativní vlivy pandemie.

Všechna data a fakta v kostce 

Klíčové ukazatele (v mil. eur) 2020 % ∆ 2019
Objem výroby1 5.185 -6,9 % 5.570
Průměrný počet zaměstnaců 20.193 1,8 % 19.828
Zakázkové krytí2 7.067 12,2 % 6.298
Přijaté zakázky2 5.905 8,6 % 5.437
Obrat 4.651,8 -4,7 % 4.880,4
EBITDA 131,4 -39,2 % 216,23
EBT -51,0 < -100,0 % 37,4
Hospodářský výsledek koncernu -42,4 < -100,0 % 27,8

Bilance a finanční ukazatele (v mil.eur.)

31.12.2020

% ∆

31.12.2019
Bilanční úhrn 3.509 -4,2 % 3.665
Vlastní kapitál 651 8,6 % 599
Podíl vlastního kapitálu 18,5 % 2,1 PP 16,4 %
Dluh netto 137 -60,5 % 346

Klíčové ukazatele týkající se akcií (EUR)

2020

% ∆

2019
 
Výsledek / akcie   -2,28 < -100,0 % 0,50
Dividendy / akcie   0,00 - 0,00

1 Objem výroby odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, kotovaných, nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.
2 Zakázkové krytí a přijaté zakázky jsou upraveny o hodnoty zakázek, souvisejících s projektem most přes Rýn na dálnici A1 v Leverkusenu „Rheinbrücke Leverkusen“ a  H51 Pfons - Brenner. Srovnávací údaje byly upraveny zpětně.
3 Pro zlepšení srovnatelnosti byly upraveny náklady v souvislosti s IFRS 16 (Odpisy). Srovnávací údaje za rok 2019 byly odpovídajícím způsobem upraveny.

S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Andreas Sauer
CFO
PORR AG
T +43 50 626 1007
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Koncernová mluvčí
PORR AG
T +43 50 626 1763
comms@porr-group.com

 

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.

Kontakt
Jana Mašínová Tisková mluvčí