Skip to content

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme za Váš zájem o naši firmu. Ochrana osobních údajů má pro PORR a.s. společnosti PORR a.s. vysokou prioritu. Využívání internetových stránek společnosti PORR a.s. je zásadně možné bez uvádění jakýchkoli osobních údajů. Pokud si ovšem dotčená osoba přeje využívat prostřednictvím našich webových stránek zvláštní služby naší společnosti, může pak být zpracování osobních údajů vyžadováno. Pokud to bude nutné, vyžádáme si souhlas dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s vnitrostátními předpisy o ochraně osobních údajů. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů chce naše společnost informovat návštěvníky o obsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Kromě toho jsou tímto prohlášením o ochraně osobních údajů dotčené osoby informovány o svých právech.

Společnost PORR a.s.provedla jako provozovatel internetových stránek rozsáhlá technická a organizační opatření k zajištění spolehlivé ochrany údajů zpracovávaných v rámci těchto webových stránek. Datové přenosy mezi koncovým zařízením návštěvníka a naším serverem však mohou z principu mít slabá místa, zejména pokud komunikujete s naším serverem prostřednictvím zařízení, ke kterému mají přístup cizí osoby. Pokud máte obavy ohledně zabezpečení, můžete informace poskytnout také jinými cestami, telefonicky nebo na některé z našich poboček.

1. Definice pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti PORR a.s.se zakládá na ustanoveních a definicích Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů má být snadno čitelné a srozumitelné jak pro návštěvníky, tak také pro zákazníky a obchodní partnery. Aby toto bylo zajištěno, chceme používané pojmy předem vysvětlit:

1) osobní údaje
Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikovatelné fyzické osoby.

2) dotčená osoba
Dotčenou osobou je každá identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou odpovědným správcem údajů zpracovávány.

3) správce údajů
Správcem údajů odpovědným za zpracování je společnost, která shromažďuje údaje o dotčených osobách a rozhoduje o účelu a způsobu zpracování.

4) smluvní zpracovatel
Smluvní zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, která je správcem údajů zapojena do jejich zpracování.

5) příjemce
Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny.

6) třetí osoby
Třetí osobou je fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro osobu správce odpovědného za zpracování údajů nebo externího zpracovatele.

7) zpracování
Zpracování je jakýkoli proces prováděný v souvislosti s osobními údaji. To zahrnuje procesy od shromažďování, přes ukládání až po omezení nebo odstranění údajů.

8) omezení zpracování
Omezení zpracování znamená omezení možnosti využívání osobních údajů.

9) souhlas
Souhlas je jakékoli vydané prohlášení, kterým určitá osoba konstatuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají.

10) zrušení souhlasu
Zrušením souhlasu dotčená osoba odebírá správci údajů odpovědnému za zpracování právo zpracovávat údaje na základě souhlasu.

11) pseudonymizace
Pseudonymizace odděluje osobní údaje od identifikovatelné osoby. Toto spojení je obnovitelné pouze za použití dalších, speciálně zabezpečených informací. Proces pseudonymizace odpovídá také takzvané minimalizaci údajů.

12) Profilování
Profilování je jakýkoli druh automatizovaného vyhodnocování osobních údajů.
 

2. Název a adresa správce údajů

Správcem údajů ve smyslu GDPR je:

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
CZ – 100 00 Praha 10
Tel.: +43 50 626-0
E-mail: datenschutz@porr.at

Webové stránky: http://www.porr.cz
 

3. Shromažďování údajů

Internetové stránky společnosti PORR a.s. shromažďují při každém zobrazení řadu údajů a informací, které ukládají do souborů protokolu. Mimo jiné se tímto způsobem shromažďují tyto údaje

1) Typy a verze prohlížečů

2) Operační systém počítače

3) Internetové stránky, ze kterých jste k nám byli přesměrováni

4) Zobrazené stránky na našem webovém serveru

5) Datum a čas vaší návštěvy

6) Vaše IP adresa

7) Váš poskytovatel internetového připojení

Při využívání těchto anonymně shromažďovaných informací se společnost PORR a.s. nesnaží činit žádné závěry ohledně dotčené osoby. Tyto údaje jsou však zapotřebí pro správné poskytování obsahů našich internetových stránek a jejich optimální zobrazování a pro poskytnutí potřebných informací úřadům v případě hackerského útoku. Tyto údaje proto společnost PORR a.s. zpracovává jednak statisticky a jednak jako technické opatření k zajištění ochrany údajů a informační bezpečnosti tohoto zpracování a vašich údajů.


4. Registrace na našich webových stránkách

Máte možnost zaregistrovat se na našich webových stránkách. Údaje zadané dotčenou osobou jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro interní použití správcem odpovědným za zpracování a pro vlastní účely.
Registrací na našich internetových stránkách dojde k uložení vaší IP adresy přidělené vaším poskytovatelem internetového připojení a data a času registrace. Ke zpřístupňování těchto údajů třetím osobám zásadně nedochází, pokud neexistuje zákonná povinnost tyto údaje zpřístupnit nebo jejich zpřístupnění neslouží účelům trestního stíhání.

Registrace nám slouží k poskytování obsahů nebo služeb, které mohou být poskytovány pouze registrovaným uživatelům. Jako registrovaný uživatel máte kdykoli možnost změnit uvedené osobní údaje nebo je nechat z naší databáze zcela vymazat.


5. Soubory cookie

Internetové stránky společnosti PORR a.s. používají soubory cookie – to jsou textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá v souborovém systému počítače.

Soubory cookie obsahují cookie ID, které představuje jedinečný identifikátor. Umožňují tak společnosti PORR a.s. odlišit prohlížeč dotčené osoby od ostatních internetových prohlížečů a zobrazovat obsahy individuálně přizpůsobené přáním a výsledkům dotčené osoby.

Příkladem je soubor cookie nákupního košíku v online obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku, prostřednictvím souboru cookie.

Chcete-li zabránit ukládání souborů cookie, můžete to definovat v nastavení zabezpečení vašeho internetového prohlížeče, a tím trvale zabránit ukládání souborů cookie. Soubory cookie, které se již v počítači nacházejí, lze kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo přímo v souborovém systému. Upozorňujeme, že v případě deaktivace souborů cookie může být případně k dispozici pouze omezená sada funkcí webové stránky.
 

6. Odběr našeho newsletteru

Na naší webové stránce mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru.   Prostřednictvím newsletteru informujeme naše zákazníky a obchodní partnery v pravidelných intervalech o našich nabídkách.    Po vaší registraci bude na uvedenou e-mailovou adresu odeslán potvrzovací mail pro dvojí ověření. Tento potvrzovací mail slouží k ujištění, že odběr newsletteru jste autorizovali skutečně vy jako majitel e-mailové adresy.

Přihlášením k odběru newsletteru na našich internetových stránkách dojde k uložení vaší e-mailové adresy, IP adresy přidělené vaším poskytovatelem internetového připojení a data a času přihlášením k odběru. Ke zpřístupňování těchto údajů třetím osobám zásadně nedochází, pokud neexistuje zákonná povinnost tyto údaje zpřístupnit nebo jejich zpřístupnění slouží účelům trestního stíhání.
Odběr našeho newsletteru můžete samozřejmě kdykoli zrušit. Potřebné informace naleznete vždy na konci newsletteru.


7. Možnost kontaktování prostřednictvím webových stránek

Naše internetové stránky obsahují z důvodu zákonných předpisů údaje pro jednoduché kontaktování se společností PORR a.s..  Pokud s námi navážete kontakt e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou vámi sdělené údaje automaticky ukládány a používány výhradně pro účely odpovědi na vaše kontaktování.


8. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Společnost PORR a.s. zpracovává a ukládá osobní údaje dotčených osob jen po dobu nutnou k dosažení účelu ukládání nebo předpokládanou zákonnými předpisy.

Pomine-li účel nebo právní základ zpracování,  budou vaše osobní údaje na základě našich procesů a v souladu se zákonem zablokovány nebo vymazány.
 

9. Práva dotčených osob
Pro zpracování osobních údajů platí dle GDPR rozsáhlá práva dotčených osob. Pro vaši informaci následuje hrubý výčet těchto práv:

1) Právo na informace
Každá dotčená osoba má právo kdykoli požadovat po správci údajů informace o osobních údajích uložených o jeho osobě a obdržet kopii těchto údajů.

2) Právo na opravu
Každá dotčená osoba má právo požadovat neprodlenou opravu nebo doplnění nesprávných osobních údajů, které se jí týkají.

3) Právo na vymazání
Každá dotčená osoba má právo požadovat od správce údajů, aby byly osobní údaje, které se jí týkají, vymazány, pokud
-pominuly účely zpracování
-již neexistuje právní základ zpracování (konec smlouvy, odvolání souhlasu)
Za účelem vymazání u nás uložených osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na naše zaměstnance - zejména elektronicky na adrese datenschutz@porr.at.

4) Právo na omezení
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo požadovat po správci údajů omezení zpracování, pokud:
- pominuly účely zpracování
- již neexistuje právní základ zpracování (konec smlouvy, odvolání souhlasu)
Za účelem omezení zpracování u nás uložených osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na naše zaměstnance – zejména elektronicky na adrese datenschutz@porr.at.

5) Právo na přenositelnost údajů
Každá dotčená osoba má právo obdržet své poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, resp. je bez omezení předat jinému správci údajů, pokud jejich zpracování probíhá na základě souhlasu nebo smlouvy a elektronicky.
Za účelem přenosu u nás uložených osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na naše zaměstnance – zejména elektronicky na adrese datenschutz@porr.at.

6) Právo na námitku
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo vznést proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, probíhajícímu na základě oprávněného zájmu námitku. Společnost PORR a.s. pak již nebude osobní údaje zpracovávat, ledaže budeme moci prokázat naléhavé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Za účelem využití vašeho práva na námitku se můžete kdykoli obrátit na naše zaměstnance - zejména elektronicky na adrese datenschutz@porr.at.

7) Automatizovaná rozhodování v konkrétních případech, včetně profilování
Jako odpovědná společnost neprovádíme žádné automatické rozhodování ani profilování.

8) Právo na odvolání souhlasu
Každá dotčená osoba má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
Za účelem využití vašeho práva na odvolání souhlasu se můžete kdykoli obrátit na naše zaměstnance – zejména elektronicky na adrese datenschutz@porr.at.
 

10. Ochrana osobních údajů v žádostech a procesu podávání žádostí o zaměstnání

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů za účelem zpracování žádosti. Zpracování lze provádět také elektronicky. To platí zejména v případě, kdy uchazeč podává příslušné podklady k žádosti správci údajů elektronickou cestou, například e-mailem nebo prostřednictvím kariérního portálu porr-group.com/en/career/. Uzavře-li společnost PORR a.s. s uchazečem smlouvu o služebním poměru, budou předané údaje uloženy pro účely realizace zaměstnaneckého poměru. Neuzavře-li společnost PORR a.s. s uchazečem žádnou smlouvu o služebním poměru, budou jeho podklady automaticky smazány nejpozději šest měsíců po oznámení rozhodnutí o odmítnutí, pokud tomuto odstranění nebrání jiné oprávněné zájmy společnosti PORR a.s., nebo souhlas uchazeče s dalším zpracováním. Neucházíte-li se o žádnou specifickou pozici na kariérním portálu (iniciativní žádost o zaměstnání), mohou být z důvodu oboustranných oprávněných zájmů dle vaší kvalifikace vaše údaje předány konkrétnímu podniku skupiny PORR. 

Jaké údaje jsou shromažďovány?

Pro účely automatizovaného zpracování vaší žádosti jsou shromažďovány a zpracovávány tyto údaje:

1.     Křestní jméno, příjmení, e-mail a příp. také adresa/místo, datum narození, oslovení, telefonní číslo, státní občanství

2.     Další otázky v závislosti na příslušném výběrovém řízení (např. řidičský průkaz)

3.     Životopis, zejména údaje o profesních zkušenostech a vzdělání

4.     Profesní zkušenosti a vzdělání

5.     Dovednosti (např. Photoshop, MS Office)

6.     Fotografie

7.     Kvalifikace, ocenění a jazykové schopnosti

8.     Průvodní motivační dopis

9.     Soubory a dokumenty, které případně odešlete


11. Zásady ochrany osobních údajů při použití a využívání Facebooku

Naše internetové stránky obsahují zásuvné moduly společnosti Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook je sociální síť. Příslušný zásuvný modul lze rozpoznat podle loga společnosti Facebook nebo tlačítka „To se mi líbí“. Kompletní přehled všech zásuvných modulů společnosti Facebook si můžete prohlédnout pod následujícím odkazem: developers.facebook.com/docs/plugins

Kdykoli navštívíte naše internetové stránky, vytvoří zásuvný modul Facebooku bezprostřední spojení mezi vaším internetovým prohlížečem a servery Facebooku. Touto cestou je Facebook informován o tom, že z vaší IP adresy byly navštíveny naše webové stránky. V případě, že jste přihlášeni k Facebooku, můžete prostřednictvím tlačítka „To se mi líbí“ propojit příslušný obsah nacházející se na našich internetových stránkách s vaším profilem na Facebooku. Facebooku tak umožníte přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu účtu na Facebooku. My, jakožto poskytovatel našich internetových stránek, nejsme společností Facebook informováni o obsahu přenášených dat respektive o využívání těchto dat. Bližší informace můžete získat pod následujícím odkazem:

de-de.facebook.com/policy.php

V případě, že jste účastníkem sociální sítě Facebook, ale nechcete, aby o vás Facebook získával informace prostřednictvím našich internetových stránek a spojoval je s vaším účtem, musíte se před návštěvou našich internetových stránek od Facebooku odhlásit.


12. Zásady ochrany osobních údajů při použití a využívání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Naše internetové stránky používají službu Google Analytics. To je služba, která analyzuje webové stránky společnosti GoogleInc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá tzv. cookies. Cookies jsou soubory. Uložením cookies na vašem počítači může Google analyzovat vaše užívání našich webových stránek. Tyto informace a vaše IP adresa se přenášejí na server společnosti Google v USA a ta ji ukládá.
K webové analýze pomocí služby Google Analytics používáme doplněk "_gat._anonymizeIp". Pomocí něj je vaše IP adresa zkrácena a anonymizována.

Google vyhodnocuje informace o používání našich internetových stránek. Tím se vypracovávají zprávy o vaší činnosti na našich webových stránkách a jsou nám tak k dispozici. To může také sloužit k tomu, abychom mohli nabízet nebo poskytovat další služby spojené s používáním našich internetových stránek nebo s používáním internetu. Tyto informace mohou být poskytovány třetím osobám společností Google, je-li to požadováno zákonem nebo v případě, že třetí strany jsou pověřeny společností Google, aby prováděly toto zpracování dat.

Máte možnost zabránit tomu, aby se uvedené soubory cookie ukládaly na vašem počítači. Za tímto účelem musíte na svém internetovém prohlížeči provést odpovídající nastavení. Nicméně je zde možnost, že naše webové stránky vám budou k dispozici jen v omezené verzi. Můžete zabránit shromažďování, odesílání a zpracování vašich dat, jakož i vaši IP adresu společností Google. Za tímto účelem si můžete pro svůj internetový prohlížeč stáhnout a nainstalovat plugin. Tento plugin je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


13. Zásady ochrany osobních údajů při použití a využívání služby LinkedIn

Na našich internetových stránkách nejdete zásuvné moduly sociální sítě LinkedIn respektive společnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „LinkedIn“). Zásuvné moduly společnosti LinkedIn můžete rozpoznat podle příslušné loga nebo tlačítka „Recommend“ („Doporučit“). Mějte prosím na paměti, že tento zásuvný modul vytvoří při návštěvě naší internetové stránky spojení mezi vaším internetovým prohlížečem a serverem společnosti LinkedIn. LinkedIn je tak informován o tom, že z vaší IP adresy byly navštíveny naše webové stránky. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučit“ sítě LinkedIn a současně jste přihlášeni ke svému účtu u LinkedIn, máte možnost propojit obsah našich internetových stránek se stránkou svého profilu na síti LinkedIn. Tím umožníte síti LinkedIn přiřadit vaši návštěvu na naší internetové stránce k vaší osobě respektive vašemu uživatelskému účtu. Prosím, mějte na paměti, že nedostáváme žádné informace o obsahu přenášených dat a jejich využití společností LinkedIn.

Další podrobnosti o shromažďování údajů a o vašich právních možnostech a možnostech nastavení získáte na síti LinkedIn. Tyto informace jsou poskytovány na adrese www.linkedin.com/static.


14. Zásady ochrany osobních údajů při použití a využívání služby Shariff

Společnost PORR a.s. integrovala na této internetové stránce komponenty služby Shariff. Komponent služby Shariff poskytuje tlačítka sociálních sítí, která jsou v souladu s ochranou osobních údajů. Služba Shariff byly vyvinuta pro německý počítačový časopis c't a je publikována společností GitHub, Inc.

Vývojářem komponentu je společnost GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Tato tlačítková řešení poskytovaná sociálními sítěmi obvykle přenášejí osobní údaje příslušné sociální síti již tehdy, když uživatel navštíví webovou stránku, na které byla integrována tlačítka sociálních médií. Využitím komponenty Shariff se osobní údaje sociálním sítím přenášejí teprve tehdy, když návštěvník internetové stránky aktivně stiskne některé z tlačítek sociálních médií. Bližší informace o komponentu Shariff poskytuje počítačový časopis c't na adrese http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Použití složky Shariff má za účel chránit osobní údaje návštěvníků našich webových stránek a současně nám umožní integrovat na těchto webových stránkách tlačítka sociálních sítí.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti GitHub lze získat na adrese https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.


15. Zásady ochrany osobních údajů při použití a využívání služby Twitter

Webové stránky společnosti PORR a.s. obsahují funkce společnosti Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pokud používáte Twitter, a zejména funkci „Re-Tweet“, propojí Twitter váš účet s vašimi frekventovanými internetovými stránkami. To bude zpřístupněno ostatním uživatelům služby Twitter, zejména osobám, které vás sledují. Touto cestou dochází k přenosu dat společnosti Twitter.

My, jak poskytovatel našich internetových stránek, nejsme společností Twitter informováni o obsahu přenášených dat, resp. o jejich využívání. Bližší informace můžete získat pod následujícím odkazem: twitter.com/privacy

Vezměte prosím na vědomí, že máte možnost změnit svá nastavení ochrany osobních údajů na účtu Twitter twitter.com/account/settings.


16. Zásady ochrany osobních údajů při použití a využívání služby Xing

Tyto webové stránky používají tlačítko „Share“ služby XING. Při zobrazení této webové stránky proto váš prohlížeč vytvoří spojení k serverům společnosti XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburk, Německo. To umožňuje poskytování funkcí sdílení (např. zobrazení hodnoty čítače). K ukládání vašich osobních údajů při zobrazení této webové stránky přitom nedochází. Zejména společnost XING neukládá žádné IP adresy. Ani vaše uživatelské chování není vyhodnocováno. Aktuální informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s tlačítkem „Share“ a další relevantní informace najdete na adrese www.xing.com/app/share.


17. Zásady ochrany osobních údajů při použití a využívání služby YouTube

Tato internetová stránka obsahuje alespoň jeden zásuvný modul YouTube. Provozovatelem služby YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Společnost YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pokud navštívíte stránky naší internetové prezentace vybavené zásuvným modulem YouTube, vytvoří se spojení k serverům společnosti YouTube. Serveru společnosti YouTube je přitom sděleno, která speciální stránka naší internetové prezentace byla navštívena. Pokud byste současně byli navíc přihlášeni k vašemu účtu YouTube, umožnili byste tím společnosti YouTube přiřadit vaše návštěvnické chování přímo vašemu osobnímu profilu. Tuto možnost přiřazení můžete vyloučit, pokud se před návštěvou našich webových stránek odhlásíte od svého účtu. Další informace o shromažďování a využívání vašich údajů společností YouTube získáte v odkazech na ochranu osobních údajů v Zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných společností YouTube na adrese policies.google.com/privacy


18. Zásady ochrany osobních údajů při použití a využívání Watchado

Pppp integroval na této webové stránce komponenty Watchado. Watchado je kariérní platforma, která spojuje vhodné kandidáty s podniky.
Provozovatelem služby Watchado je společnost whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39 1040 Wien, Rakousko.

Každé zobrazení některé z jednotlivých stránek tohoto webu, provozovaných správcem údajů, na kterých je začleněna stránka Watchado (webové stránky a videa), stáhne komponent Watchado v internetovém prohlížeči na systému informačních technologií dotčené osoby automaticky zobrazení příslušné složky Watchado. Bližší informace o Watchado můžete získat na adrese www.whatchado.com/en/about-us. V rámci této technické procedury získá Watchado informace o tom, jaká konkrétní podstránka našich webových stránek byla dotčenou osobou navštívena.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena u Watchado, rozpozná Watchado při zobrazení podstránky, která obsahuje video Watchado, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila. Tyto informace Watchado shromažďuje a přiřadí příslušnému účtu Watchado dotčené osoby.

Služba Watchado obdrží prostřednictvím komponentu informace o tom, že dotčená osoba navštívila naše webové stránky vždy, když je dotčená osoba v okamžiku zobrazení naší internetové stránky současně přihlášena ke službě Watchado; to se děje bez ohledu na to, zda dotčená osoba klikne na video Watchado nebo ne. Pokud si takový přenos těchto informací službě Watchado dotčená osoba  nepřeje, může tomuto přenosu zabránit tím, že se před zobrazením našich internetových stránek odhlásí od svého účtu u služby Watchado.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné službou Watchado, které lze najít na adrese https://www.whatchado.com , podávají bližší informace o shromažďování, zpracování a využití osobních údajů službou Watchado.


19. Zásady ochrany osobních údajů při použití a využívání služby Kununu

Společnost PORR a.s. integrovala na této internetové stránce komponenty služby Kununu.

Kununu je v současné době s více než 2,4 miliony hodnocení více než 650.000 firem největší platformou hodnocení zaměstnavatelů v Europě. Provozovatelem služby Kununu je společnost kununu GmbH, dceřiná společnost XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Každé zobrazení některé z jednotlivých stránek tohoto webu, provozovaných správcem údajů, na kterých je začleněna složka Kununu, stáhne komponent kununu v internetovém prohlížeči na systému informačních technologií dotčené osoby automaticky zobrazení příslušné složky kununu. V rámci této technické procedury získá Kununu informace o tom, jaká konkrétní podstránka našich webových stránek byla dotčenou osobou navštívena.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášená ke službě kununu, rozpozná Kununu při každém zobrazení naší internetové stránky dotčenou osobou a během celé doby jejího pobytu na našich internetových stránkách, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Kununu a kununu je přiřazuje k příslušnému účtu Kununu dotčené osoby. Stiskne-li dotčená osoba tlačítko integrované na našich internetových stránkách, například tlačítko „Hodnotit zaměstnavatele“, přiřadí Kununu tuto informaci k osobnímu uživatelskému účtu Kununu dotčené osoby a tyto osobní údaje uloží.

Služba Kununu obdrží prostřednictvím komponentu kununu informace o tom, že dotčená osoba navštívila naše webové stránky vždy, když je dotčená osoba v okamžiku zobrazení naší internetové stránky současně přihlášena ke službě Kununu; to se děje bez ohledu na to, zda dotčená osoba klikne na složky Kununu nebo ne. Pokud si takový přenos těchto informací službě Kununu dotčená osoba nepřeje, může tomuto přenosu zabránit tím, že se před zobrazením našich internetových stránek odhlásí od svého účtu u služby Kununu.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné službou Kununu, které lze najít na adrese https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung , podávají bližší informace o shromažďování, zpracování a využití osobních údajů službou Kununu.


20. Předávání osobních údajů

Společnost PORR a.s. může zajistit předání vašich kontaktních údajů jednomu nebo více smluvním zpracovatelům, například zásilkové službě, která osobní údaje rovněž použije výhradně pro interní účely, které lze přiřadit správci odpovědnému za zpracování.
Se všemi smluvními zpracovateli údajů přicházejícími do úvahy máme uzavřeny smlouvy, které zajišťují, že předpisy GDPR budou dodržovány i u těchto poskytovatelů služeb.


21. Právní základ zpracování

Právní základ pro zpracování osobních údajů na našich webových stránkách je dán buď legitimním zájmem získat vás jako zákazníka, např. jako předsmluvní opatření, pro informace o našich produktech a službách, za účelem plnění smlouvy s vámi jako dotčenou osobou, pokud existuje objednávka, ke které je vyžadována dodávka zboží. V důsledku toho se mohou právní závazky k archivaci nebo zpřístupnění úřadům samy stát právním základem.
Ke všem ostatním zpracováním, jako např. newsletter, si vyžádáme váš odvolatelný souhlas.


22. Doba, po kterou jsou osobní údaje ukládány

Uchovávání osobních údajů je omezeno zákonnou lhůtou pro archivaci. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje mazány, pokud již nejsou nutné k plnění nebo k zahájení smlouvy.