Skip to content

Bezpečnost práce & ochrana zdraví

Jasný cíl: nulová úrazovost.

Na kontinuální vyvarování se úrazům a bezpečný provoz na našich stavbách je v PORRu kladen obzvlášť velký důraz. Proto jsme v našich koncernových směrnicích definovali přísné standardy. Těch si je každá PORRačka a každý PORRák vědom: již od prvního dne se zavazují dodržovat naše směrnice týkající se kvality a bezpečnosti práce.

Dohody a principy bezpečnosti práce jsou pevně zakotveny jak v pracovním řádu, tak v etickém kodexu. Kodex definuje vysokou důležitost tématu bezpečnosti v podniku, význam vzdělání a dalšího rozvoje v této oblasti a to, že se veřejně hlásíme k péči o bezpečné a zdravé pracovní prostředí.

Náš dlouhodobý koncernový cíl zní: nulová úrazovost. Abychom toho dosáhli, přizpůsobili jsme tomu naši organizaci. Provázali jsme odborné kompetence našich bezpečnostních techniků z jednotlivých obchodních jednotek a spojili jsme je v rámci celého koncernu. Tým „bezpečnosti práce“ se na našich stavbách denně stará o osobní kontakt se zodpovědnými osobami.

Zároveň náš nejvyšší management stanovuje čtvrtletně stěžejní témata, která zajistí, že důležitost bezpečnosti práce bude neustále pevně zakotvena v myslích všech našich PORRaček a PORRáků. Tak byl například zaveden „Safety Walk“ – bezpečnostní kontrola, kterou provádí naše vedení při svých návštěvách staveb – jako příhodný nástroj k vyvarování se úrazům.

Samozřejmě podporujeme naše organizační jednotky, pokud chtějí podnikat dodatečná opatření k redukci úrazů. Cílená opatření v oblasti školení přispívají k tomu, aby byla snížena četnost úrazů a neustále zvyšována bezpečnost práce.