Skip to content
Informace pro tisk

PORR dosáhl v roce 2023 špičkového hospodářského výsledku

Zlepšení na všech úrovních, pozitivní prognóza na 2024

  • Nárůst objemu výroby o 5,6% na částku přesahující 6,6 mld. EUR
  • Vynikající zakázkové krytí ve výši 8,5 mld. EUR, nárůst o 3,0%
  • Nárůst hrubého zisku před zdaněním (EBT) o 18,8% na 130,7 mil. EUR
  • Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) se zvýšil o 16,8% na 140,3 mil. EUR
  • Výnos jedné akcie vzrostl o 34,3% na 2,21 EUR
  • Optimalizace kapitálové struktury: zvýšení poměru vlastního kapitálu o 1,5 pb na 20,8%

Vídeň, 21. 03. 2024 – společnost PORR dosáhla rekordního hospodářského výsledku ve výši 130,7 mil. EUR. Nárůstem výkonnosti výroby ve výši 5,6% a efektivním managementem nákladů potvrdila společnost PORR svoji pozici v náročném tržním prostředí. Pozitivním impulsem pro zakázkové krytí zejména v oblasti inženýrských staveb a výstavby infrastruktury se staly silné podněty jako ekologická transformace a obrat v energetice.

„Ve stavebnictví byl rok 2023 nesmírně zajímavý a zároveň náročný. Díky našemu širokému portfoliu a naší velké odbornosti v oblasti infrastruktury se nám podařilo dosáhnout v tomto oboru vynikajících výsledků“, shrnul CEO Karl Heinz Strauss. Na jedné straně podněcuje pozitivní rozvoj stavebnictví ochrana životního prostředí a energetika, na druhé straně pociťujeme značný pokles v oblasti bytové výstavby, ve které PORR zaznamenal 8% snížení zakázkového krytí. Inženýrské stavitelství a výstavba infrastruktury se znovu potvrdily jako hnací motor růstu.

Tento trend se odráží jak na výkonnosti výroby, tak na zakázkovém krytí společnosti PORR. Růst výkonnosti výroby ve srovnání s loňským rokem dosáhl 5,6% a částky 6.577 mil. EUR a na našich domácích trzích v Polsku, Rumunsku a Německu došlo dokonce k nárůstu v řádu desítek procent. Více než polovinu z tohoto objemu tvoří projekty z oblasti inženýrských staveb. Značný podíl na růstu výkonnosti výroby ve výši 45,1% byl dosažen na našem domácím trhu v Rakousku.

Projekty infrastruktury, které vzbudily pozornost

Pozitivní trend v oblasti zakázkového krytí z minulých let pokračuje, protože společnost PORR vykázala nárůst o 3,0% na částku 8.452 EUR a zároveň se zvýšil počet přijatých zakázek o 2,7% na částku 6.835 mil. EUR. Mezi největší nové zakázky patřily v loňském roce zakázky z oblasti inženýrského stavitelství. Nejvýznamnější z nich byla zakázka na stavební úsek H53 Brennerského úpatního tunelu – největší stavební úsek v dějinách Rakouska s celkovou hodnotou zakázky téměř 1 mld. EUR, realizovaný spolu s našimi partnery v rámci sdružení. V oblasti infrastruktury získal PORR důležité projekty související s energetickou transformací, jako například ražba tunelů pod Labem pro přenosové vedení vysokého napětí velkokapacitního větrného vedení SuedLink v Německu a přečerpávací elektrárna Ebensee v Rakousku. CEO Karl Heinz Strauss zdůraznil: „Tyto příklady potvrzují: stavebnictví je důležitou součástí obratu v energetice a společnost PORR se na nich významně podílí.“

Pozitivní impulsy pociťujeme i v ostatních oborech stavebního průmyslu, v pozemním stavitelství především ve zdravotnictví, průmyslové a obchodní výstavbě a výstavbě veřejných budov. Mezi projekty v oblasti zdravotnictví, realizované společností PORR patří onkologická klinika ve Vroclavi a Pomořanská lékařská univerzita ve Štětíně v Polsku. Tyto projekty dokládají rostoucí význam trhu v oblasti zdravotnictví. Průmyslové stavby hrají v objemu zakázkového krytí zásadní roli, Společnost PORR vyhrála například zakázku na realizaci letiště Vídeň Schwechat.

Nárůst obratu, snížení nákladů

Při nárůstu obratu ve výši 4,5% dokázal PORR ve srovnání s loňským rokem snížit náklady na materiál o 5,8% a úspěšně řídit náklady na zaměstnance a subdodavatele, které se zvýšily v důsledku inflace. Velmi potěšitelným hospodářským výsledkem před zdaněním (EBT) ve výši ve výši 130,7 mil. PORR opět prokázal svoji odolnost v náročném tržním prostředí. Marže EBT se v poměru k výkonnosti výroby zvýšila na 2,0%. Marže EBIT se v poměru k výkonnosti výroby zvýšila na 2,3%. Výnos jedné akcie vzrostl o 34,3% na 2,21 EUR.

Zlepšení finanční výkonnosti

Důsledným kapitálovým managementem se společnosti PORR podařilo do značné míry optimalizovat svoji kapitálovou strukturu. K rozhodnému dni 31. prosince 2023 byl podíl vlastního kapitálu 20,8%. Včasné refinancování hybridního kapitálu a  kapitálu s podílem na zisku je možné poměr vlastního kapitálu zajistit dlouhodobě.

Pohledávky z obchodního styku se podařilo snížit díky cílenému managementu pohledávek a také podařilo úspěšně snížit provozní kapitál. Stejně jako dosud disponuje společnost PORR dostatečnou rezervou likvidních prostředků. Likvidní rezerva činila k rozhodnému dni 1.037 mil. EUR. V pořadí již třetí rok za sebou vykázal PORR na konci roku čistou peněžní hotovost ve výši 40,1 mil. EUR.

Prognóza na rok 2024

S ohledem na naplněné knihy objednávek počítá představenstvo s tím, že v roce 2024 navzdory nestabilnímu prostředí dojde k mírnému nárůstu výkonnosti podniku a zvýšení provozního zisku.

Posouzení dalšího průběhu podnikání vychází z aktuálních cílů jednotlivých divizí a z příležitostí a rizik, která na příslušných trzích vznikají. Pokud by došlo k přiostření geopolitické situace, mohlo by to mít negativní dopad na společnost PORR a její obchodní činnost. Jakýkoli odhad ekonomického vývoje je proto spojen s rizikem prognózy.

 

Všechna data a fakta v kostce

Klíčové finanč. ukazatele (v mil. eur)  2023 % ∆  2022 
Objem výroby1 6.577 5,6 %  6.226 
Průměrný počet zaměstnaců 20.665  2,1 %  20.232 
Zakázkové krytí2 8.452  3,0 %  8.204 
Přijaté zakázky2 6.835  2,7 %  6.659 
Obrat 6.048,5  4,5 %  5.786,0 
EBITDA  344,3  8,0 %  318,9 
EBIT  140,3  16,8 %  120,1 
EBT  130,7  18,8 %  110,0 
Hospodářský výsledek koncernu 95,0  15,0 %  82,6 
Bilance a finanční ukazatele (v mil.eur) 31.12.2023  % ∆  31.12.2022 
Bilanční úhrn 4.136  -0,3 %  4.147 
Vlastní kapitál 860  7,7 %  799 
Podíl vlastního kapitálu 20,8 %  1,5 PP  19,3 % 
Net Cash (hotovost netto)  40  -32,1 %  59 
Free Cashflow (volné fin. prostředky) 99,4  -47,9 %  190,6 
Klíčové údaje týkající se akcií (v eurech) 2023  % ∆  2022 
Výnos z jedné akcie 2,21  34,3 %  1,65 
Dividendy z jedné akcie 0,752  25,0 %  0,60 

1   Objem výroby odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, kotovaných, nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.
2   Návrh pro valnou hromadu

 

Nefinanční klíčové údaje 2023 % ∆ 2022
Spotřeba energie (MWh/TEUR) 0,114 -10,4 % 0,127
Intenzita emisí skleníkových plynů (Scope 1+2) uhlíková stopa (t CO2e/TEUR) 0,028 -13,3 % 0,033
Celkový objem odpadu (t) 10.651 16,3 % 9.159
Použití recyklovaných materiálů (t) 109.515 17,5 % 93.200
Celková spotřeba vody (Tm3) 218 -9,1 % 240
Pracovní úrazy (míra úrazovosti) 13,5 -11,6 % 15,3
Podíl zaměstnankyň 16,1 % 0,3 PP 15,8 %
Protikorupční školení (počet) 3.965 25,6 % 3.158

Informaci pro tisk najdete v PORR Newsroom zde. Obrazový materiál ve vysokém rozlišení z letošní tiskové konference o hospodářských výsledcích máte k dispozici tamtéž asi od 11:00 hod. (upozornění na autorská práva © PORR). Výkaz hospodaření a Zprávu o trvale udržitelném rozvoji si můžete stáhnout zde.

Zde najdete naši zprávu v kompaktní webové verzi.

 

S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG

T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Klemens Eiter
CFO
PORR AG

T +43 50 626 1004
comms@porr-group.com
 

Kontakt pro tisk:

Melanie Manner
Tisková mluvčí
PORR AG
T +43 50 626 5867
comms@porr-group.com
 

Kontakt pro vztahy s investory:

Lisa Galuska
Vedoucí oddělení vztahů s investory
PORR AG
T +43 50 626 1765
ir@porr-group.com

 

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.

Kontakt
Jana Mašínová Tisková mluvčí